Obchodní podmínky

Podnikatelský subjekt KICKSPLACE s.r.o. vedená u krajského soudu v Brně s identifikačním číslem 19902492 a sídlem na adrese Višňová 2, Moravany, 664 48, Česká republika, tímto upozorňuje na následující ustanovení obchodních podmínek, které by potenciálně mohly být v pozměněném znění než obvykle a mohou tedy jevit známky překvapivosti. Kupující je tímto upozorněn na následující ustanovení, která souhlasem s těmito obchodními podmínkami výslovně přijímá:

bod II/3., zabývající se zvláštním režimem podle §90 zákona o DPH

bod VII/2, zabývající se zkrácenou reklamační lhůtou

bod VII/3, zabývající se praktickou nemožností vrácení zboží a vydání nového zboží s přihlédnutím k povaze zboží

bod VII/12, zabývající se nemožností výměny zboží za jiné zboží, přičemž je vždy třeba zboží vrátit a následně nové zboží zakoupit na základě samostatné smlouvy. Vzájemné započítávání nároků není možné.

 

Všeobecné obchodní podmínky 

KICKSPLACE s.r.o.

vedená u krajského soudu v Brně 

IČ: 19902492

Kontaktní údaje:

Otázky ohledně objednávek, vrácení zboží nebo reklamací (formuláře jsou ke stažení v sekci Vrácení zboží a reklamace)

email: info@kicksplace.cz

https://www.kicksplace.cz

instagram: kicksplace.cz

facebook: kicksplace.cz

Bankovní spojení:

Měna: CZK

Číslo účtu: 2502708091 / 2010

IBAN: CZ57 2010 0000 0025 0270 8091

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Měna: EUR

Číslo účtu: 2602708099 / 2010

IBAN: CZ79 2010 0000 0026 0270 8099

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

 

 I.Základní ustanovení

   1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen: „kupující“), kteří uzavírají kupní smlouvu na zboží prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.kicksplace.cz (dále je „internetový obchod“) nebo v provozovně prodávajícího či jiným způsobem.
   2. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi stranami zásadně prostřednictvím internetového obchodu.
   3. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.                                                II. Informace o zboží a cenách
    • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
    • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
   1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků, nikoliv však nákladů na odeslání a vrácení zboží. Veškeré poplatky spojené s vrácením zboží hradí vždy zákazník(kupující), a to včetně původní ceny za odeslání ke kupujícímu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
   2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu.
   3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Prodávající upozorňuje, že zboží nabízené v rámci internetového obchodu, i zboží jinak nabízené prodávajícím, je zbožím sběratelským, a to z druhé ruky (dále jen „zboží“), proto je možné provést reklamaci pouze do 12 měsíců od uskutečnění nákupu. Nákup je uzavřen kupní smlouvou. 
   4. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
   5. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
   6. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
   7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
   8. Všechny objednávky odeslané kupujícím jsou závazné. Kupující může svou objednávku zrušit, dokud mu není doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může požádat o zrušení objednávky i telefonicky na telefonním čísle prodávajícího nebo emailu prodávajícího uvedeného v internetovém obchodě.
   9. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.
   10. K uzavření kupní smlouvy může dojít také v provozovně prodávajícího, přičemž kupující bude na znění obchodních podmínek upozorněn při koupi zboží.
   11. V případě, že bude nakupující neboli zákazník internetového obchodu požadovat o navrácení platby po poskytovateli platební brány (chargeback), bude mu vystavena faktura na hodnotu chargebacku (obvykle 990 czk). Veškeré informace a problémy je možné vyřešit na emailu info@kicksplace.cz nebo na 24/7 kontaktním centru na instagramu na profilu kicksplace.cz.
   12. Veškeré objednané zboží neodkladně odesíláme k zákazníkovi pomocí společnosti Zásilkovna a dalších. Obvyklá lhůta pro odeslání zboží je nastavena do 3 dnů od uskutečnění objednávky. U nových releasů tenisek a zboží na objednávku po domluvě může být lhůta prodloužena.                                                 III. Zákaznický účet
  1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
  2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen aktualizovat. Za správnost údajů při objednávání zboží odpovídá kupující a prodávající jejich správnost vždy předpokládá.
  3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.                      IV. Platební podmínky a dodání zboží
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:.
   • bezhotovostně platbou přes Google Pay.
   • bezhotovostně platbou přes Apple Pay.
   • Dobírka.
   • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího.
   • bezhotovostně platební kartou.
  2. Online platby pro nás zajišťuje platební brána Shoptetpay. 
  3. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
  5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího a to během 5 pracovních dnů, ode dne vytvoření objednávky.
  6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
  7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
  8. Zboží je kupujícímu dodáno v souladu se smlouvou, přičemž náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  9. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Doba dodání se může lišit vzhledem k původu zboží, a to od 2 do 14 dní. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení
  10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  11. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
  12. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
  13. Zboží je kupujícímu dodáno:
   - na adresu určenou kupujícím objednávky
   - prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil                                                                                                  V. Odstoupení od smlouvy
   • ode dne převzetí zboží,
   • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
   • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
   • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
   • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
   • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
  1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
  2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
  3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující založit vratkový či reklamační případ, a to vyplněním vratkového či reklamačního formuláře v sekci "vrácení zboží a reklamace" či elektronicky kontaktovat prodávajícího emailem - info@kicksplace.cz, telefonicky +420720286145 či osobně na adrese - Višňová 2, Moravany, 664 48, Česká republika  a to ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
  5. Pro odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinnen vyplnit vratkový či reklamační formulář, poskytovaný prodávajícím, v sekci "vrácení zboží a reklamace" a následně ho společně se zbožím zaslat prodávajícímu. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující potvrzením o odeslání vyplněného online formuláře. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře. Ve formuláři si lze vybrat, zda kupující požaduje vrácení peněz původní platební metodou nebo převodem. Druhou možností je tvorba poukazu na původní cenu vráceného produktu, u této varianty vrácení zboží zákazník za poštovné zpět nic neplatí. 
  6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od vyrozumnění o zpětném přijetí zboží, peněžní prostředky, které od něho přijal, a to stejným způsobem, jako mu byly doručeny. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
  8. Prodávající je povinnen vrátit kupujícímu peněžní prostředky za vrácené zboží, uvedené kupní smlouvou, nikoliv však náklady na zpětné odeslání prodávajícímu, tyto náklady hradí kupující. V případě vrácení zboží budou kupujícímu z vrácené částky odečteny náklady na původní odeslání zboží k zákazníkovi, dle platného ceníku využité kurýrní společnosti. Peněžní prostředky budou vráceny nejpozději do 14 dnů, ode dne přijetí produktu prodávajícím od kupujícího. Pouze v případě, kdy prodávající pochybil a dodal kupujícímu neodpovídají či jiné zboží, prodávající po vzájemné komunikaci, před zpětným odesláním, přebere zodpovědnost a poskytne kupujícímu vratkový kód pro zpětné odeslání a tedy prodávající uhradí náklady na zpětné odeslání prodávajícímu. 
  9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá.
  10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a v původním obalu včetně všech jeho součástí. Obal je součástí zboží a nevrácení nebo poškození obalů může vést ke snížení hodnoty zboží. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Zárovň při této skutečnosti může nastat situace nemožnosti přijetí vráceného zboží, odmítnutí odstoupení od smlouvy a opětovné odeslání zboží zpět zákazníkovi.
  11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím. VI. Podmínky vrácení zboží
  • Zboží je nutné vrátit do 14ti dnů od jeho převzetí.
  • Zboží musí být nenošené a schopné dalšího prodeje.
  • Zboží musí být zabaleno do původního obalu, který nesmí být znehodnocen. (Například přelepením lepící páskou, pro účel dopravy)
  • Zboží nesmí být z tvé strany jakkoli poškozeno nebo znehodnoceno.
 1. V případě, že shledáme vrácené zboží poškozené či jakkoliv znehodnocené, reklamace může být neuznána a zboží odesláno zpět zákazníkovi. 2. Výměna velikosti lze provést, pouze v rámci stejného modelu zboží. V případě, že je cena nové velikosti větší, novou velikost ti odešleme zvoleným způsobem dopravy a platby s přidáním rozdílu hodnoty zboží.

 VII.Práva z vadného plnění

  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zásadně prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 
   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  2. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvanácti měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží, přičemž kupující bere výše uvedené na vědomí. Dále doporučujeme přečíst informace v sekci "Chci, aby mi tenisky vydžely co nejdéle", které je nutné dodržovat. 
  3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat, bude-li to s ohledem na povahu zboží možné:
   • výměnu za nové zboží, což je s ohledem na unikátnost zboží často nemožné,
   • opravu zboží,
   • přiměřenou slevu z kupní ceny,
   • odstoupit od smlouvy
  4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
   • pokud má zboží podstatnou vadu a nejedná se o vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím
   • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě
  5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
  7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace, a to elektronicky emailem či telefonicky, které kupující uvedl při vytvoření objednávky
  8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
  10. Volbu způsobu reklamace má kupující.
  11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí platným českým právem, to vše s ohledem na to, že se zásadně nejedná o zboží nové.
  12. Pokud má kupující zájem zakoupit jiné zboží u prodávajícího, není možné při vrácení zboží převést cenu zboží na kredit a vyzvednout nové zboží, nebo zboží vyměnit za jiné zboží s doplatkem kterékoliv ze stran, ale je třeba, mj. i s ohledem na povahu zboží, odstoupit v souladu s právní úpravou od smlouvy a poté případně uzavřít smlouvu novou.                                                                                    VIII. Doručování
  1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
  2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou na internetových stránkách prodávajícího. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.                    IX. Mimosoudní řešení sporů
  1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
  2. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).                                                                                                                                                                                      X.Zákaznické recenze
 • Formulář s žádostí o hodnocení nákupu a prodávajícího je odeslán kupujícímu do 7 pracovních dnů, po obdržení produktu.
 • Všechny tyto recenze od kupujících, jsou hromadně zobrazeny v sekci hodnocení produktu, ke kterým má každý návštěvník obchodu přístup. XI.Závěrečná ustanovení
  1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právem České republiky a příslušnými soudy jsou soudy české. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.
  3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
  4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností.
  5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, přičemž se prodávající zavazuje, že nejméně 14 dní před datem účinnosti nových obchodních podmínek oznámí kupujícímu nové znění a pokud kupující nevyjádří nesouhlas s novým zněním obchodních podmínek nejpozději v den účinnosti nového znění obchodních podmínek, má se za to, že změny v plné rozsahu akceptoval a nemá námitek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  7. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy v sekci "Vrácení zboží a reklamace".

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15.8.2024